Slider

El Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació és la corporació de dret públic que ostenta la representació exclusiva de la professió “d’enginyer de Telecomunicació” a Catalunya, a través de la demarcació territorial a Catalunya, Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació Catalunya – COETC.

L’enginyeria de telecomunicació és una professió regulada, això vol dir que per exercir-la cal complir amb determinades obligacions legals, una de les quals és la col·legiació. La col·legiació obligatòria serveix per identificar l’habilitació professional de l’autor del treball i per protegir el receptor dels serveis d’enginyeria i consumidors davant d’un possible frau. L’obligatorietat de col·legiació o alguna forma similar com a requisit per exercir és el més habitual a la majoria de països desenvolupats.

Quan ens referim a exercici regulat, bàsicament consisteix en l’elaboració i firma de treballs professionals tals com:

- Projectes
- Avant projectes, estudis, etc
- Direccions d’obra o explotació
- Certificacions
- Treballs de Seguretat i Salut
- Informes

Especialment aquests treballs que es presentin a l’Administració o bé a tercers que no tinguin relació contractual amb l’autor. En aquests casos, el facultatiu ha d’indicar el seu número de col·legiat al costat de la seva titulació i firma.

Nom i Cognoms

Enginyer/a de telecomunicació

Núm. Col·legiat/da XXXX

Cal tenir en compte que l'article 17 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, sobre l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals a Catalunya tipifica d'una banda com a infracció molt greu “L'exercici d'una professió col·legiada per a qui no compleix l'obligació de col·legiació (apartat f) i, per una altra, "La contractació per empreses i entitats de treballadors no col·legiats en el cas que l'objecte del seu contracte de treball comprengui, total o parcialment, la realització de tasques pròpies de la professió”, (apartat g). Aquestes infraccions poden ser objecte de sanció d'inhabilitació professional i/o multa entre 5.001 i 50.000 €, segons determina l'article 21 del mateix text legal.

També és important tenir en compte que en el cas que es derivi qualsevol exigència de responsabilitat civil, cap assegurança els cobrirà la possible reclamació d’aquesta responsabilitat, doncs la primera exigència de les companyies asseguradores és que l'autor del treball es trobi legalment habilitat per a l'exercici de la professió.

En cas de dubte sobre si un determinat professional es troba habilitat per signar com a enginyer de telecomunicació es pot consultar el registre de professionals habilitats per exercir com a enginyers de telecomunicació.