Slider

Quines són les funcions del Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació?

  1. Ostentar la representació col·legiada de la professió dels Enginyers de Telecomunicació davant els poders públics i autoritats.
  2. Assessorar als Organismes oficials, Entitats i particulars en les matèries de la seva competència, emetent informes i  resolvent les consultes que tinguin ells  mateixos o pels seus col·legiats.
  3. Vetllar pel prestigi moral, social i tècnic dels seus col·legiats, promovent els sentiments corporatius en pro al bé recíproc.
  4. Impulsar i contribuir, també de manera econòmica,  en una estreta col·laboració amb l’ Associació Espanyola d’ Enginyers de Telecomunicació, al progrés de les tècniques pròpies de la professió, a la difusió de les mateixes, ajudant a la investigació científica i al establiment de les normes que tendeixin a incrementar l’ eficàcia dels titulats en el desenvolupament de les seves activitats.
  5. Defensar els drets i el decor de la classe, vigilant que els seus col·legiats observin una bona conducta respecte als seus companys i els seus clients.
  6. Proposar als Organismes competents l’ adopció de quantes mesures es considerin convenients pel desenvolupament i perfeccionament de la professió, suggerint les disposicions legals necessàries a aquests fins.
  7. Organitzar els serveis pel cobrament d’ honoraris del treball professional en la forma que es reglamenti als Estatuts.
  8. Legalitzar i visar projectes, dictàmens, informes, assessoraments, a l’ àmbit lliure de la professió.
  9. Proposar bases quan no estiguin establides per tal de  fixar honoraris als serveis professionals dels col·legiats i intervenir en la delimitació del camp d’ acció de la professió.
  10. Exigir el compliment de les normes d’ ètica i moral, i exercir les mesures disciplinàries relatives als seus col·legiats, sancionant les seves faltes amb les correccions que assenyalin  els Estatuts.

Totes les demés activitats que legalment pugin desenvolupar-se en relació al perfeccionament de la professió i els seus col·legiats.

Descarrega els estatuts, el reglament i la nota informativa aclaratoria.