Slider

Publicación 46

L'Agenda Espanya Digital 2025 és un pla global per a avançar de manera irreversible cap a la transformació digital del país. Segons el govern, aquesta transformació serà una palanca fonamental per a rellançar el creixement econòmic i reduir la desigualtat.

Amb aquest pla el govern vol donar un impuls definitiu a la connectivitat digital, al desplegament del 5G, al reforç de la ciberseguretat, la digitalització de l'Administració i de les empreses -en particular les pimes- i la producció audiovisual, així com a l'economia de la dada i la Intel·ligència Artificial. Tot això promovent la garantia dels drets digitals de la ciutadania.

La implementació de les mesures previstes es farà amb la col·laboració públic-privada i amb la participació de tots els agents econòmics i socials del país. Per a facilitar-la s'ha previst una inversió pública de 20.000 milions d'euros en el període 2020-2022, que es recolzarà en els nous instruments comunitaris de finançament del Pla de Recuperació Next Generation. Addicionalment, el sector privat aportaria uns 50.000 milions d'euros, en un escenari moderat de desplegament de les mesures.

L'Agenda Espanya Digital 2025 inclou mig centenar de mesures agrupades en 10 eixos estratègics. Vegem a continuació quins són els objectius dins de cada eix i quines accions es plantegen per a aconseguir-los.

Superar la bretxa digital

L'Agenda Espanya Digital 2025 pretén aconseguir una connectivitat digital adequada per a tota la població i fer que desaparegui la bretxa digital entre zones rurals i urbanes. L'objectiu és que el 100% de la població tingui cobertura amb més de 100 Mbps enfront del 89% actual.

Per a fer-ho possible s'articularà un Pla de connectivitat digital amb dues línies destacades: la connectivitat per a la vertebració econòmica, social i territorial i el foment d'ús de les xarxes amb la possible creació de bons de connectivitat social destinats als col·lectius més vulnerables.

Altres mesures en aquest àmbit són l'impuls d'una Llei General de Telecomunicacions, com a transposició d'una directiva europea, i d'un Pla d'Atracció d'Infraestructures Digitals Transfrontereres. Aquestes infraestructures reforcen la connectivitat del país en l'àmbit internacional i, alhora, són potents revulsius econòmics a les regions on s'implanten.

Desplegament del 5G

L'Agenda Espanya Digital 2025 vol consolidar el lideratge d'Espanya en el desplegament d'aquesta tecnologia, incentivant la seva contribució a l'augment de la productivitat econòmica, al progrés social i a la vertebració territorial. La meta és que per a dins de cinc anys el 100% de l'espectre radioelèctric estigui preparat per al 5G. Avui ho està el 30%.

Per a això es proposa una ambiciosa bateria de mesures: l'alliberament del segon dividend digital en 2020; l'assignació de les bandes de freqüències prioritàries demandades per a 5G en 2021; una convocatòria de nous projectes pilot 5G; una proposta de normativa de ciberseguretat per a 5G; el desenvolupament de corredors de transport 5G, i la preparació del terreny per al futur estàndard 6G.

Competències digitals

Reforçar les competències digitals dels treballadors i del conjunt de la ciutadania és un altre dels grans objectius. En 2020 les persones amb competències digitals bàsiques constitueixen el 57% de la població. Per a 2025 es vol elevar aquest percentatge al 80%.

Aquest apartat inclou també la reducció de les diferents bretxes en competències digitals inclosa la de gènere, amb especial incidència en dos àmbits: l'educatiu i el laboral. Com a instruments principals, es compta amb el programa Educa en Digital; un Pla Nacional de Competències Digitals, que inclou actuacions per part de tots els departaments ministerials, i un Pla de Digitalització en l'àmbit universitari.

Ciberseguretat

El primer objectiu en aquest àmbit és millorar la capacitat espanyola en ciberseguretat, tant per a benefici de la ciutadania com per a les empreses. La meta per a 2025 és que hi hagi 20.000 nous especialistes en ciberseguretat i, per extensió, en dades i en Intel·ligència Artificial. D'aquesta manera es vol estimular la creació d'un ecosistema empresarial en aquest sector.

Les mesures previstes en l'Agenda Espanya Digital 2025 són diverses: des de l'establiment d'una línia d'ajuda pública en ciberseguretat fins a la implantació d'un Centre d'Operacions de Ciberseguretat, passant per una sèrie de programes i campanyes de conscienciació, inversió i millora en aquest camp.

Digitalització de l'Administració

Impulsar la digitalització de les Administracions Públiques és un objectiu complex i de llarg recorregut que també està inclòs en l'Agenda. Es preveu que per a 2025 la meitat dels serveis públics estiguin disponibles en una aplicació per al mòbil. Avui dia el percentatge se situa en el 10%. Malgrat això Espanya figura entre els països més avançats de la UE quant al desenvolupament de l'administració electrònica.

Per a 2025 es vol anar encara més enllà, personalitzant els serveis públics digitals, simplificant al màxim la relació del ciutadà amb l'Administració i integrant tots els nivells administratius en un mateix esquema. Es pretén fer-ho possible amb l'actualització de la carpeta ciutadana; l'accessibilitat multiplataforma dels serveis públics; un sistema centralitzat de notificacions electròniques i d'interconnexió de registres, i la millora de les infraestructures i el marc regulador d'aquest àmbit.

Digitalització empresarial

Accelerar la digitalització de les empreses, amb especial atenció a les microempreses, pimes i startups, és una altra gran línia d'actuació prevista en l'Agenda Espanya Digital 2025. Avui la contribució al comerç electrònic per part de les pimes és inferior al 10%. En l'horitzó 2025 s'espera que pugui arribar al 25%.

El Pla d'Impuls a la Digitalització de pimes és un instrument fonamental per a aconseguir-lo. Un altre és l'Oficina Nacional d'Emprenedoria (ONE) que es constitueix en una plataforma virtual que haurà de servir de referent a Pimes, autònoms i empreses de nova creació en tot el referent a la transició digital. Igualment, es preveu una llei específica per a les startups i diferents programes de suport simultani a l'emprenedoria i a la digitalització.

Canvi de model productiu

La digitalització és un factor determinant per a canviar el model productiu i així ho contempla l'Agenda. Concretament, es tracta d'impulsar projectes tractors de transformació sectorial que generin efectes estructurals. Per exemple, la reducció d'un 10% de les emissions CO2 per efecte de la digitalització.

Els sectors amb un major potencial de transformació són: l'agroalimentari, el sanitari, la mobilitat, el turisme, i el comerç. Per aquesta raó s'impulsaran plans i projectes específics per a cadascun d'ells.

Sector Audiovisual

Millorar l'atractiu d'Espanya com a plataforma europea de negoci, treball, i inversió en l'àmbit audiovisual és un altre aspecte clau dins de l'Agenda. Aquí l'objectiu és aconseguir un 30% d'augment de la producció audiovisual a Espanya per al 2025 respecte al nivell actual.

Per a això es plantegen dos grans instruments. D'una banda, l'impuls a la Llei General de Serveis de Comunicació Audiovisual i, per una altra, la realització del Pla Spain Audiovisual Hub, la missió del qual és reforçar la competitivitat de la producció audiovisual espanyola i la seva internacionalització.

Economia de dades

Actualment les empreses espanyoles que utilitzen la Intel·ligència Artificial i el Big Data són menys del 15%. L'Agenda Espanya Digital 2025 estableix com a objectiu doblegar aquest percentatge en cinc anys. Més a llarg termini, planteja convertir Espanya en referent en aquest àmbit i aconseguir, a més d'un impacte econòmic positiu, el desenvolupament d'un marc ètic i jurídic en el marc de la IA.

L'Agenda anuncia mesures en aquest sentit, com l'elaboració d'una Estratègia Nacional d'Intel·ligència Artificial; la creació d'una Oficina de la Dada responsable de garantir la bona governança en l'ús de les dades públiques; i l'impuls d'un consell assessor d'intel·ligència artificial que treballarà per al govern.

Finalment, però no menys important, es treballarà perquè Espanya exerceixi un rol actiu en els espais compartits de l'European Cloud Federation amb la finalitat de potenciar un espai ibèric, al costat de Portugal, que impulsi el desenvolupament de tecnologies avançades de computació de dades.

Drets de la ciutadania

Garantir els drets de la ciutadania en el nou entorn digital és el punt número 10 d'aquesta Agenda. En aquest àmbit, a diferència dels anteriors, no es plantegen objectius numèrics.

Es proposa elaborar una Carta de Drets Digitals, que formuli amb un llenguatge actual i accessible els drets de la ciutadania i de les empreses en el nou entorn, eliminant incerteses sobre la interpretació de determinats principis.

Una iniciativa paral·lela és Digital Future Society, projecte impulsat pel Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital del Govern d'Espanya i Mobile World Capital Barcelona, per a construir un futur més just i inclusiu en l'era digital, millorant l'impacte de la tecnologia en la societat.

Com garantir la col·laboració

L'amplitud i complexitat de les actuacions previstes en l'Agenda Espanya Digital 2025 requereix la col·laboració de tots els agents involucrats, que són a més nombrosos. Per aquesta raó, el govern d'Espanya crearà un consell públic-privat que faciliti el diàleg i participació multisectorial dels agents rellevants per a la transició digital del país: el Consell Consultiu per a la Transformació Digital (Foto: Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital).