Error
 • JUser: :_load: No es pot carregar a l'usuari/a amb id: 11971

Què es un col·legi professional?

Què és un Col·legi professional?

Tal i com apareix al web  del departament de Justícia de la Generalitat:

“Els col·legis professionals són corporacions de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat plena per al compliment dels seus fins”

L’ objectiu principal d’un col·legis professional és vetllar pels interessos entorn als seus professionals i a la seva professió.


Què es el Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació?

El COETC és un Col·legi professional amb uns estatuts i un reglament, (nota aclaratoria) els objectius del qual  són:

 1. Ostentar la representació col·legiada de la professió dels Enginyers de Telecomunicació davant els poders públics i autoritats.
 2. Assessorar als Organismes oficials, Entitats i particulars en les matèries de la seva competència, emetent informes i  resolvent les consultes que tinguin ells  mateixos o pels seus col·legiats.
 3. Vetllar pel prestigi moral, social i tècnic dels seus col·legiats, promovent els sentiments corporatius en pro al bé recíproc.
 4. Impulsar i contribuir, també de manera econòmica,  en una estreta col·laboració amb l’ Associació Espanyola d’ Enginyers de Telecomunicació, al progrés de les tècniques pròpies de la professió, a la difusió de les mateixes, ajudant a la investigació científica i al establiment de les normes que tendeixin a incrementar l’ eficàcia dels titulats en el desenvolupament de les seves activitats.
 5. Defensar els drets i el decor de la classe, vigilant que els seus col·legiats observin una bona conducta respecte als seus companys i els seus clients.
 6. Proposar als Organismes competents l’ adopció de quantes mesures es considerin convenients pel desenvolupament i perfeccionament de la professió, suggerint les disposicions legals necessàries a aquests fins.
 7. Organitzar els serveis pel cobrament d’ honoraris del treball professional en la forma que es reglamenti als Estatuts.
 8. Legalitzar i visar projectes, dictàmens, informes, assessoraments, a l’ àmbit lliure de la professió.
 9. Proposar bases quan no estiguin establides per tal de  fixar honoraris als serveis professionals dels col·legiats i intervenir en la delimitació del camp d’ acció de la professió.
 10. Exigir el compliment de les normes d’ ètica i moral, i exercir les mesures disciplinàries relatives als seus col·legiats, sancionant les seves faltes amb les correccions que assenyalin  els Estatuts.

Totes les demés activitats que legalment pugin desenvolupar-se en relació al perfeccionament de la professió i els seus col·legiats.