Error
 • JUser: :_load: No es pot carregar a l'usuari/a amb id: 11971

Què fem al COETC?

Quines són les funcions del Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació?

 1. Ostentar la representació col·legiada de la professió dels Enginyers de Telecomunicació davant els poders públics i autoritats.
 2. Assessorar als Organismes oficials, Entitats i particulars en les matèries de la seva competència, emetent informes i  resolvent les consultes que tinguin ells  mateixos o pels seus col·legiats.
 3. Vetllar pel prestigi moral, social i tècnic dels seus col·legiats, promovent els sentiments corporatius en pro al bé recíproc.
 4. Impulsar i contribuir, també de manera econòmica,  en una estreta col·laboració amb l’ Associació Espanyola d’ Enginyers de Telecomunicació, al progrés de les tècniques pròpies de la professió, a la difusió de les mateixes, ajudant a la investigació científica i al establiment de les normes que tendeixin a incrementar l’ eficàcia dels titulats en el desenvolupament de les seves activitats.
 5. Defensar els drets i el decor de la classe, vigilant que els seus col·legiats observin una bona conducta respecte als seus companys i els seus clients.
 6. Proposar als Organismes competents l’ adopció de quantes mesures es considerin convenients pel desenvolupament i perfeccionament de la professió, suggerint les disposicions legals necessàries a aquests fins.
 7. Organitzar els serveis pel cobrament d’ honoraris del treball professional en la forma que es reglamenti als Estatuts.
 8. Legalitzar i visar projectes, dictàmens, informes, assessoraments, a l’ àmbit lliure de la professió.
 9. Proposar bases quan no estiguin establides per tal de  fixar honoraris als serveis professionals dels col·legiats i intervenir en la delimitació del camp d’ acció de la professió.
 10. Exigir el compliment de les normes d’ ètica i moral, i exercir les mesures disciplinàries relatives als seus col·legiats, sancionant les seves faltes amb les correccions que assenyalin  els Estatuts.

Totes les demés activitats que legalment pugin desenvolupar-se en relació al perfeccionament de la professió i els seus col·legiats.

Descarrega els estatuts, el reglament i la nota informativa aclaratoria.