Què cal saber de l'Agenda Espanya Digital 2025?

Publicación 46

L'Agenda Espanya Digital 2025 és un pla global per a avançar de manera irreversible cap a la transformació digital del país. Segons el govern, aquesta transformació serà una palanca fonamental per a rellançar el creixement econòmic i reduir la desigualtat.

Amb aquest pla el govern vol donar un impuls definitiu a la connectivitat digital, al desplegament del 5G, al reforç de la ciberseguretat, la digitalització de l'Administració i de les empreses -en particular les pimes- i la producció audiovisual, així com a l'economia de la dada i la Intel·ligència Artificial. Tot això promovent la garantia dels drets digitals de la ciutadania.

La implementació de les mesures previstes es farà amb la col·laboració públic-privada i amb la participació de tots els agents econòmics i socials del país. Per a facilitar-la s'ha previst una inversió pública de 20.000 milions d'euros en el període 2020-2022, que es recolzarà en els nous instruments comunitaris de finançament del Pla de Recuperació Next Generation. Addicionalment, el sector privat aportaria uns 50.000 milions d'euros, en un escenari moderat de desplegament de les mesures.

L'Agenda Espanya Digital 2025 inclou mig centenar de mesures agrupades en 10 eixos estratègics. Vegem a continuació quins són els objectius dins de cada eix i quines accions es plantegen per a aconseguir-los.

Superar la bretxa digital

L'Agenda Espanya Digital 2025 pretén aconseguir una connectivitat digital adequada per a tota la població i fer que desaparegui la bretxa digital entre zones rurals i urbanes. L'objectiu és que el 100% de la població tingui cobertura amb més de 100 Mbps enfront del 89% actual.

Per a fer-ho possible s'articularà un Pla de connectivitat digital amb dues línies destacades: la connectivitat per a la vertebració econòmica, social i territorial i el foment d'ús de les xarxes amb la possible creació de bons de connectivitat social destinats als col·lectius més vulnerables.

Altres mesures en aquest àmbit són l'impuls d'una Llei General de Telecomunicacions, com a transposició d'una directiva europea, i d'un Pla d'Atracció d'Infraestructures Digitals Transfrontereres. Aquestes infraestructures reforcen la connectivitat del país en l'àmbit internacional i, alhora, són potents revulsius econòmics a les regions on s'implanten.

Desplegament del 5G

L'Agenda Espanya Digital 2025 vol consolidar el lideratge d'Espanya en el desplegament d'aquesta tecnologia, incentivant la seva contribució a l'augment de la productivitat econòmica, al progrés social i a la vertebració territorial. La meta és que per a dins de cinc anys el 100% de l'espectre radioelèctric estigui preparat per al 5G. Avui ho està el 30%.

Per a això es proposa una ambiciosa bateria de mesures: l'alliberament del segon dividend digital en 2020; l'assignació de les bandes de freqüències prioritàries demandades per a 5G en 2021; una convocatòria de nous projectes pilot 5G; una proposta de normativa de ciberseguretat per a 5G; el desenvolupament de corredors de transport 5G, i la preparació del terreny per al futur estàndard 6G.

Competències digitals

Reforçar les competències digitals dels treballadors i del conjunt de la ciutadania és un altre dels grans objectius. En 2020 les persones amb competències digitals bàsiques constitueixen el 57% de la població. Per a 2025 es vol elevar aquest percentatge al 80%.

Aquest apartat inclou també la reducció de les diferents bretxes en competències digitals inclosa la de gènere, amb especial incidència en dos àmbits: l'educatiu i el laboral. Com a instruments principals, es compta amb el programa Educa en Digital; un Pla Nacional de Competències Digitals, que inclou actuacions per part de tots els departaments ministerials, i un Pla de Digitalització en l'àmbit universitari.

Ciberseguretat

El primer objectiu en aquest àmbit és millorar la capacitat espanyola en ciberseguretat, tant per a benefici de la ciutadania com per a les empreses. La meta per a 2025 és que hi hagi 20.000 nous especialistes en ciberseguretat i, per extensió, en dades i en Intel·ligència Artificial. D'aquesta manera es vol estimular la creació d'un ecosistema empresarial en aquest sector.

Les mesures previstes en l'Agenda Espanya Digital 2025 són diverses: des de l'establiment d'una línia d'ajuda pública en ciberseguretat fins a la implantació d'un Centre d'Operacions de Ciberseguretat, passant per una sèrie de programes i campanyes de conscienciació, inversió i millora en aquest camp.

Digitalització de l'Administració

Impulsar la digitalització de les Administracions Públiques és un objectiu complex i de llarg recorregut que també està inclòs en l'Agenda. Es preveu que per a 2025 la meitat dels serveis públics estiguin disponibles en una aplicació per al mòbil. Avui dia el percentatge se situa en el 10%. Malgrat això Espanya figura entre els països més avançats de la UE quant al desenvolupament de l'administració electrònica.

Per a 2025 es vol anar encara més enllà, personalitzant els serveis públics digitals, simplificant al màxim la relació del ciutadà amb l'Administració i integrant tots els nivells administratius en un mateix esquema. Es pretén fer-ho possible amb l'actualització de la carpeta ciutadana; l'accessibilitat multiplataforma dels serveis públics; un sistema centralitzat de notificacions electròniques i d'interconnexió de registres, i la millora de les infraestructures i el marc regulador d'aquest àmbit.

Digitalització empresarial

Accelerar la digitalització de les empreses, amb especial atenció a les microempreses, pimes i startups, és una altra gran línia d'actuació prevista en l'Agenda Espanya Digital 2025. Avui la contribució al comerç electrònic per part de les pimes és inferior al 10%. En l'horitzó 2025 s'espera que pugui arribar al 25%.

El Pla d'Impuls a la Digitalització de pimes és un instrument fonamental per a aconseguir-lo. Un altre és l'Oficina Nacional d'Emprenedoria (ONE) que es constitueix en una plataforma virtual que haurà de servir de referent a Pimes, autònoms i empreses de nova creació en tot el referent a la transició digital. Igualment, es preveu una llei específica per a les startups i diferents programes de suport simultani a l'emprenedoria i a la digitalització.

Canvi de model productiu

La digitalització és un factor determinant per a canviar el model productiu i així ho contempla l'Agenda. Concretament, es tracta d'impulsar projectes tractors de transformació sectorial que generin efectes estructurals. Per exemple, la reducció d'un 10% de les emissions CO2 per efecte de la digitalització.

Els sectors amb un major potencial de transformació són: l'agroalimentari, el sanitari, la mobilitat, el turisme, i el comerç. Per aquesta raó s'impulsaran plans i projectes específics per a cadascun d'ells.

Sector Audiovisual

Millorar l'atractiu d'Espanya com a plataforma europea de negoci, treball, i inversió en l'àmbit audiovisual és un altre aspecte clau dins de l'Agenda. Aquí l'objectiu és aconseguir un 30% d'augment de la producció audiovisual a Espanya per al 2025 respecte al nivell actual.

Per a això es plantegen dos grans instruments. D'una banda, l'impuls a la Llei General de Serveis de Comunicació Audiovisual i, per una altra, la realització del Pla Spain Audiovisual Hub, la missió del qual és reforçar la competitivitat de la producció audiovisual espanyola i la seva internacionalització.

Economia de dades

Actualment les empreses espanyoles que utilitzen la Intel·ligència Artificial i el Big Data són menys del 15%. L'Agenda Espanya Digital 2025 estableix com a objectiu doblegar aquest percentatge en cinc anys. Més a llarg termini, planteja convertir Espanya en referent en aquest àmbit i aconseguir, a més d'un impacte econòmic positiu, el desenvolupament d'un marc ètic i jurídic en el marc de la IA.

L'Agenda anuncia mesures en aquest sentit, com l'elaboració d'una Estratègia Nacional d'Intel·ligència Artificial; la creació d'una Oficina de la Dada responsable de garantir la bona governança en l'ús de les dades públiques; i l'impuls d'un consell assessor d'intel·ligència artificial que treballarà per al govern.

Finalment, però no menys important, es treballarà perquè Espanya exerceixi un rol actiu en els espais compartits de l'European Cloud Federation amb la finalitat de potenciar un espai ibèric, al costat de Portugal, que impulsi el desenvolupament de tecnologies avançades de computació de dades.

Drets de la ciutadania

Garantir els drets de la ciutadania en el nou entorn digital és el punt número 10 d'aquesta Agenda. En aquest àmbit, a diferència dels anteriors, no es plantegen objectius numèrics.

Es proposa elaborar una Carta de Drets Digitals, que formuli amb un llenguatge actual i accessible els drets de la ciutadania i de les empreses en el nou entorn, eliminant incerteses sobre la interpretació de determinats principis.

Una iniciativa paral·lela és Digital Future Society, projecte impulsat pel Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital del Govern d'Espanya i Mobile World Capital Barcelona, per a construir un futur més just i inclusiu en l'era digital, millorant l'impacte de la tecnologia en la societat.

Com garantir la col·laboració

L'amplitud i complexitat de les actuacions previstes en l'Agenda Espanya Digital 2025 requereix la col·laboració de tots els agents involucrats, que són a més nombrosos. Per aquesta raó, el govern d'Espanya crearà un consell públic-privat que faciliti el diàleg i participació multisectorial dels agents rellevants per a la transició digital del país: el Consell Consultiu per a la Transformació Digital (Foto: Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital).

Arrenca la 34a Trobada de l'Economia Digital i les Telecomunicacions

Publicación 45

L'esdeveniment organitzat per Ametic ha donat el seu tret de sortida amb algunes modificacions amb relació a les anteriors edicions. L'esdeveniment, ara amb una assistència mixta entre presencial i digital, estrena el format de multiseu, sortint de Santander però sense deixar-la enrere per a també anar a ciutats com Madrid, Barcelona o Màlaga. Un planter de primera qualitat abordarà la "Digitalització i sostenibilitat per a la reconstrucció", tal com han titulat la trobada.

Pedro Mier, el president d'Ametic, ha estat el primer a prendre la paraula durant la inauguració. "Tots els empresaris sabem que la crisi és una oportunitat, un moment magnífic per al redisseny de les nostres organitzacions", ha començat dient. Les referències a l'ocupació i la seva qualitat han estat constants durant les primeres intervencions: "L'ocupació hauria de ser la primera preocupació i objectiu del pla de reconstrucció que maneja el Govern. Demanem un pla de formació digital, així com tenir projectes atractius, la millor manera de fer que el nostre talent local es quedi i atreure l'internacional", va dir el president d'Ametic.

A més d'esmentar la necessitat de tenir un entorn legal que afavoreixi la contractació i flexibilització sense comprometre l'ocupabilitat, Mier s'ha referit a la innovació empresarial com uns dels principals pilars del futur. "Necessitem fer un esforç públic-privat com a país perquè en el curt termini ens situem en la mitjana dels països europeus i en el mitjà entre els millors del món", ha recalcat Mier. Citant la importància de la industrialització moderna, la sostenibilitat ha estat una altra anotació en el qual ha incidit: "És molt important que el beneficiari dels fons europeus sigui el conjunt del país".

Miquel Remacha Moreno, Vicerector de Postgrau i Recerca de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), ha estat el següent a prendre la paraula. "L'adaptació tecnològica des del principi de la pandèmia ens ha fet sentir orgullosos en veure que, de manera global, estàvem millor preparats del que pensàvem", ha sostingut. Ell, com a habitual amfitrió de la trobada, ha defensat que les circumstàncies actuals també han obert nous horitzons i expectatives: "La crisi de la Covid 19 no ha afectat a tots els col·lectius de la mateixa forma, la qual cosa ha revelat que existeixen problemes subjacents en ells i altres nous que caldrà abordar".

Rami AboukhairCEO del Banc Santander a Espanya, ha comentat que s'ha d'"afrontar el futur impulsant el nostre model econòmic sota el convenciment que la millor manera de sortir d'aquesta crisi és fer-ho junts, i això també significa fer-ho al costat d'Europa". Des del seu punt de vista, les reformes que es podran fer gràcies a l'acord de la CE han d'estar dirigides a la digitalització de les pimes i enfortir la seva presència en sectors com la Intel·ligència Artificial o la modernització d'altres tradicionals, i a sectors claus com el turisme o l'agro, entre altres. Així doncs, el representant del Santander també ha defensat la col·laboració públic-privada titllant-la de "fonamental" per a reduir al màxim el mal del teixit empresarial.

Nadia Calviño, vicepresidenta tercera i ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, ha tancat aquest primer acte comentat que "la situació derivada de la pandèmia està accelerant el procés de digitalització d'Espanya". D'aquesta manera, "dins de les fortaleses s'ha fet palesa la capacitat de resiliència de les xarxes de telecomunicacions, l'increment del teletreball, la digitalització de l'educació i la multiplicació de les capacitats sanitàries gràcies a les dades".

En l'altre costat de la moneda se situa la tasca pendent de garantir l'accés digital a tota la població per a així poder desenvolupar una educació en línia i el teletreball amb qualitat en aquelles llars amb menys recursos. "La digitalització és de les principals palanques per a augmentar l'efectivitat de l'economia", ha subscrit la ministra. Ella mateixa ha incidit en l'agenda digital del Govern d'Espanya, denominada "Estratègia Espanya Digital 2025", en la qual es plasmen una desena d'objectius entre els quals es troben garantir una connectivitat adequada per a tot el conjunt de la població, continuar liderant a Europa el desplegament del 5G i impulsar la digitalització de les administracions públiques en àmbits clau com en l'ocupació o la justícia.

Calviño ha conclòs la seva intervenció al·ludint a la importància de la col·laboració publicoprivada: "El compromís del sector és clau per a posar en marxa els diferents programes de transformació. No podem deixar passar aquesta oportunitat. La digitalització és un dels eixos clau i es tracta d'un projecte de país, en el qual s'interpel·la a tots i tots hem d'estar a l'altura de les circumstàncies".

Tot seguit, Thierry Breton, comissari europeu del Mercat Intern de la CE, ha dedicat unes paraules a l'auditori mitjançant un missatge gravat. Com a responsable del procés de digitalització de la UE, Breton ha fet valdre la reconversió digital. Esmentant el Big Data i la connectivitat com dos dels ingredients essencials de cara al futur, el comissari de la CE també ha defensat una potenciació de la Intel·ligència Artificial i de les infraestructures, la qual cosa redundaria en una major connectivitat (Foto: Ametic).

El perfil més social del Blockchain

depositphotos 184790690 s-2019

El Consell Europeu d'Innovació (EIC) ha premiat diferents projectes de Blockchain orientats al benestar social. Les solucions guanyadores proposen aplicacions d'aquesta tecnologia per a àmbits tan diversos com el comerç just, les ajudes a les víctimes de catàstrofes, o l'energia renovable, entre altres.

L'objectiu del Premi del Consell Europeu d'Innovació és reconèixer i donar suport als esforços realitzats pels desenvolupadors i la societat civil en l'exploració d'aplicacions Blockchain per a la innovació social. Els premiats han rebut un total de 5 milions d'euros. A continuació, us destaquem una breu ressenya de cadascun dels projectes guanyadors per àmbit temàtic

Contingut de qualitat

La companyia holandesa ha desenvolupat el "segell de temps" (timestampWordProof, una tecnologia capaç de provar l'autenticitat d'una informació i fer que aquesta sigui verificable. En última instància, això comporta una major confiança en el contingut d'Internet. Amb els segells de temps, els propietaris dels continguts poden demostrar que no van manipular el seu contingut, i l'historial dels canvis efectuats es torna verificable tant per als humans com per a les màquines.

Traçabilitat i comerç Just

L'empresa social britànica Project Provenance ha desenvolupat una plataforma per a permetre a les empreses demostrar el seu impacte social a través de l'increment de la transparència sobre les cadenes de subministrament que hi ha darrere dels seus negocis i productes. La plataforma funciona amb dades obertes i amb Blockchain. Recopila i permet compartir informació clau dels productes i la seva procedència de manera segura, fiable i accessible. L'empresa planteja aquesta possibilitat com un factor de diferenciació positiu en el mercat.

Inclusió financera:

GMeRitS ('GeneralisedMeritsfor Respecti and Social Equality') és una iniciativa plurinacional (Finlàndia, Espanya i Itàlia) que està duent a terme experiments a gran escala amb estructures econòmiques alternatives que permetin organitzar la societat d'una altra manera. L'objectiu principal que persegueix GMeRitS és que l'economia ofereixi a la humanitat la possibilitat de treballar més eficientment, estalviar recursos escassos i compartir nous invents.

Ajuda i filantropia

El projecte UnBlocked Cash OXBBU (de l'organització irlandesa Oxfam i l'empresa francesa Sempo) és pioner en el desenvolupament d'un model descentralitzat per a abordar el repte mundial de prestar ajuda internacional als afectats per desastres de manera més eficient, transparent i sostenible. Aquesta innovació col·loca a les persones afectades pel desastre i a les seves comunitats en el centre de la presa de decisions i aborda el desafiament de vincular a les institucions i els individus de manera directa amb aquells als qui volen ajudar.

Conflictes de consum

CKH2020 és una plataforma per a la resolució de conflictes de consum en el comerç electrònic o en l'economia col·laborativa. Està relacionada amb Kleros, un protocol de resolució de disputes en línia de codi obert que utilitza el Blockchain per a resoldre les disputes de manera justa.

El seu desenvolupament està coordinat per Coopérative Kleros, societat cooperativa d'interès col·lectiu constituïda a França. Blockchain garanteix que cap de les parts pugui manipular les proves ni la selecció del jurat i que les sentències s'apliquin automàticament mitjançant contractes intel·ligents.

Energia descentralitzada

PROSUME és una plataforma italiana que proporciona un mercat digital descentralitzat i autònom per al comerç d'energia entre iguals. El seu objectiu és integrar als prosumidores -consumidors que també són productors d'energia renovable- en el sector energètic fins ara altament monopolitzat pels agents que treballen amb combustibles fòssils.

Gran èxit de participació

La convocatòria del Premi del Consell Europeu d'Innovació es va obrir el maig de 2018 i es va tancar el setembre de 2019. Es van rebre 176 sol·licituds de 43 països (19 d'ells de fora de la UE). Els premis es van concedir el juliol de 2020. Quant a les categories de sol·licitants, el 80% eren empreses de nova creació i pimes. El 20% restant es repartia entre un 10% de les propostes, procedien de particulars i un 10% d'institucions. En aquest últim cas, s'incloïen universitats, però també unes altres com Creu Roja, Oxfam, i diverses fundacions.

Gairebé la meitat dels àmbits coberts per les candidatures seleccionades estan relacionats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides. María Gabriel, Comissionada per a la Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut, va elogiar els projectes va assenyalar després de la concessió dels premis que: "les solucions proposades mostren com el Blockchain pot crear un canvi social positiu donant suport al comerç just, augmentant la transparència en els processos de producció i el comerç electrònic i contribuint a la inclusió financera mitjançant l'exploració de la descentralització econòmica" (Foto: ICS/*Depositphoto).

 

130 places per al Cos Superior de Sistemes i Tecnologies de la Informació de l'Administració de l'Estat

depositphotos 21231459 s-2019

El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública convoca el procés selectiu per a cobrir 100 places en ingrés lliure, i 30 places en promoció interna, en el Cos Superior de Sistemes i Tecnologies de la Informació de l'Administració de l'Estat.

El perfil que es precisa és el de persones molt preparades, amb una formació important en telecomunicacions i tecnologies de la informació, com la que posseeixen els Enginyers de Telecomunicació, que podran desenvolupar la seva carrera professional, contribuir a la millora i transformació digital del país i col·laborar en projectes internacionals.

El Ministeri està impulsant, juntament amb diferents àmbits de l'Administració Pública espanyola, una reforma profunda del funcionament dels serveis públics, utilitzant les capacitats que les telecomunicacions i les tecnologies de la informació aporten.

Els membres dels Cossos de Tecnologies de la Informació de l'Administració de l'Estat s'encarreguen de la gestió de les Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, amb especial èmfasi en el desenvolupament de serveis públics electrònics. Aquests professionals podran aplicar totes les tecnologies, des de mainframe a mòbils, xarxes de telecomunicacions, big data, ciberseguretat, IoT, drons o realitat virtual.

El procés selectiu es realitzarà mitjançant el sistema d'oposició per als aspirants que es presentin per ingrés lliure, i mitjançant el sistema de concurs oposició per als aspirants que es presentin per promoció interna.

El termini d'inscripció s'obre el pròxim 1 de setembre i hi ha vint dies hàbils per a presentar les instàncies. Tota la informació es podrà trobar en el punt d'accés general (https://administracion.gob.es/) , i en la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Administració Pública (https://sede.inap.gob.es/).

Es pot consultar tota la informació referent a aquesta Oferta d'Ocupació Pública (temari, programa i procés selectiu) en el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 207 del Divendres 31 de juliol de 2020 Sec. II.B. Pàg. 60954 (https://boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8872.pdf)