Espanya perd manxa en recerca i desenvolupament

 

España pierde fuelle-1

L'Informe Cotec 2020  ofereix dades, i propostes per a fer de la innovació un motor de desenvolupament econòmic i social. La publicació reflecteix cada any, des de 1996, l'evolució de l'R+D+i a Espanya, així com la seva aportació als grans reptes del nostre temps. Està editada per la Fundació COTEC, una organització privada sense ànim de lucre la missió del qual és promoure la innovació com a motor de desenvolupament. COTEC compta amb prop de 100 membres, entre empreses privades i administracions dels àmbits regional i local.

L'informe se centra en Espanya al llarg de l'última dècada i desplega la seva anàlisi en quatre grans apartats: l'activitat R+D a Espanya i comparació internacional; el finançament de l'R+D+i; educació i innovació, i la dimensió social de la innovació.

Inversió lluny d'Europa

La inversió en R+D respecte al PIB no ha recuperat encara els nivells que tenia abans de la crisi. Aquesta inversió va arribar al seu punt màxim en 2010 amb un 1,40%. En 2018 va aconseguir només l'1,24%.

Així mateix, Espanya perd pes a Europa. En el període 2009-2018 Espanya ha acumulat un augment d'inversió en R+D respecte al PIB del 2,5%. Aquestes xifres en les quatre grans economies europees han estat molt més elevades en el mateix període: Alemanya (38%), Regne Unit (21%), Itàlia (17%) i França (12%).

L'Informe COTEC constata que aquesta bretxa d'innovació amb Europa augmenta amb els anys i que els nivells d'inversió espanyols no es corresponen amb el potencial econòmic del país. En l'àmbit regional, l'evolució de la inversió d'R+D entre CCAA és molt desigual. Només quatre comunitats se situen per sobre de la mitjana nacional: País Basc, Madrid, Navarra i Catalunya.

España pierde fuelle-2 1

Quant a les empreses, han augmentat la seva inversió en R+D per quart any consecutiu aconseguint en 2018 el seu màxim històric. Però malgrat que aquest avanç la distància amb les empreses europees continua augmentant.

Retrocedeix el finançament públic

Les xifres indiquen que el sector privat i el sector estranger estan guanyant cada vegada més pes en el finançament de l'R+D a Espanya. Entre 2009 i 2018 el privat va passar del 44% al 50% i l'estranger del 5,4% al 7,9%. Mentre que el sector públic va retrocedir del mes del 50% al 42%. Malgrat això, Espanya segueix per sota de la mitjana europea en finançament privat de l'R+D que aconsegueix el 58%.

L'execució pressupostària del sector públic en la política d'R+D+i continua, segons l'Informe COTEC, en un dels nivells més baixos dels últims vint anys. Així mateix, el suport públic a l'R+D empresarial retrocedeix a Espanya, mentre que s'incrementa a la Unió Europea i en l'OCDE. Espanya ocupa la posició 27 en un total de 46 economies analitzades.

En l'àmbit privat, l'informe apunta que les empreses espanyoles financen amb recursos propis la major part de la seva inversió en R+D. Això no ocorre de manera homogènia en tots els sectors. En la indústria aquest finançament amb fons propis arriba al 79% mentre que en els serveis és del 57%. En relació amb el finançament procedent de l'exterior, cal destacar que Espanya és el quart país de la UE que més recursos obté del programa marc Horitzó 2020 de la Unió Europea.

Desajustaments educatius

Espanya presenta una reduïda proporció de persones amb nivell formatiu mitjà. Això és el resultat d'un doble fenomen: una elevada taxa de població que abandona els estudis a edats primerenques i un alt percentatge de joves que es graduen en estudis universitaris. Segons l'informe, això suposa un "coll d'ampolla" per a la implementació d'innovacions. També es dóna una baixa proporció de persones que, amb menor nivell educatiu, a penes participen en activitats de formació contínua.

En l'esfera universitària, s'observa en els últims anys una major internacionalització del sistema educatiu espanyol, especialment en el marc europeu, on Espanya és el principal país d'alumnes entrants en el programa Erasmus.

Quant al mercat en 2018, més d'un terç dels ocupats espanyols (33%) tenia titulacions inferiors a secundària superior. La mitjana de la Unió Europea és de 17,5% i a Alemanya la proporció és del 12,4%.

La relació entre el percentatge de llocs de treball d'alta qualificació i la capacitat innovadora és molt directa segons l'Informe COTEC. La posició d'Espanya en aquesta tipologia de treballs, més d'11 punts per sota de la mitjana europea, corrobora la descripció del sistema productiu espanyol com a deficitari en la demanda d'altes competències. Igualment, l'informe posa en relleu que els titulats superiors a Espanya estan ocupant posats que en altres països correspondrien a titulats de secundària superior.

Innovació social

L'informe COTEC assenyala que a l'espai tradicional de la innovació centrat en el tecnològic se suma el de la innovació social. En l'àmbit internacional, aquesta tendència es veu estimulada pel context dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Segons l'informe, la consecució d'objectius ambientals i d'inclusió social cap a necessària una transformació del sistema socioeconòmic. Per a això es requereix actuar no sols en el domini de la tecnologia, sinó també canviant dinàmiques culturals i econòmiques.

En aquest escenari, resulta imprescindible obrir els processos d'innovació buscant la interacció continuada entre diferents actors que incorporin diversitat en el coneixement. L'informe reuneix diverses experiències dutes a terme a Espanya en aquest sentit a Aragó, País Basc, i Madrid.

El Grup de Treball Smart Cities/Smart Regions del COIT/COETC presenta la seva memòria anual 2019

depositphotos 205718470 l-2015 1

El Col·legi impulsa diversos grups de treball relatius a les parcel·les d'actuació en les quals el sector de les telecomunicacions té una gran presència. D'aquesta manera, l'equip que tracta les Smart Cities ha presentat els seus resultats, dels quals es conclou un balanç altament positiu en el seu exercici de l'any passat.

Aquest grup de treball ha superat àmpliament les previsions definides en el Pla d'Acció 2019. Sobresurten les activitats relatives a la difusió i l'establiment de contactes d'interès. A més, una desena de les iniciatives totals han tingut caràcter internacional i altres onze han estat d'àmbit estatal.

El Grup de Treball Smart Cities/Smart Regions del COIT/COETC tenen com a objectiu general impulsar les inquietuds dels Enginyers de Telecomunicació en els àmbits proposats (ciutats i regions intel·ligents), així com en matèries afins a l'àmbit intel·ligent (illes, territoris, destins, etc.), posant en marxa quantes activitats i iniciatives siguin necessàries per a aconseguir-lo.

En el seu dia a dia, revisen de manera contínua els objectius i tasques associades per a garantir sempre la seva visibilitat i viabilitat, mantenen una gestió interna que permet identificar el realitzat, la qual cosa està en desenvolupament i el pendent per fer, i aplicar de manera periòdica una assignació de tasques a cada membre (o equip) basada en una planificació realista a fi de ser completades dintre del termini i en la forma escaient.

Així doncs, les línies de treball s'estableixen entorn de quatre grans epígrafs. La difusió, des d'on promouen l'organització i participació del grup de treball en congressos i esdeveniments tant en l'àmbit nacional com internacional, buscant aportar una imatge única. Al mateix temps, orienten a qualsevol entitat en l'àmbit de les telecomunicacions que el sol·liciti per a donar a conèixer les implicacions tecnològiques que tot desplegament intel·ligent comporta, apostant per una carta de serveis única.

Respecte a l'expansió, el Grup de Smart Cities té present la importància de la consolidació dels contactes necessaris amb altres iniciatives i organismes, obtenint presència en fòrums d'interès, capacitat d'opinió i màxima visibilitat del nostre col·lectiu i el nostre treball. Finalment, també treballen en projectes i anàlisis d'aquests.

Des del Grup de Treball aborden el desenvolupament individual o conjunt de projectes en matèria intel·ligent amb empreses i administracions, mentre que des de l'anàlisi presenten treballs i estudis específics d'àmplia difusió i on l'opinió del col·lectiu d'Enginyers de Telecomunicació marca un factor diferenciador en plantejament i criteri.

D'aquesta manera, el Grup ha dut a terme o ha tingut presència en 28 activitats al llarg de 2019. En l'àmbit internacional, ressalta la participació del Col·legi com a membre del Comitè Tècnic del V Congrés de Ciutats Intel·ligents, celebrat a Madrid al febrer. De la mateixa manera, també van ser presents en el 10è Fòrum d'Intel·ligència i Sostenibilitat Urbana, dut a terme a la fi de març a Màlaga, igual que en el Smart City Expo World Congress, ja al novembre i des de Barcelona, on van ocupar un espai d'informació i networking.

La presència en mitjans de comunicació del Grup també ha estat elevada, tant en capçaleres regionals com nacionals. Calen destacar les seves opinions recollides en el monogràfic impulsat pel diari ABC sobre Smart Cities publicat al juny, igual que la seva participació en la taula rodona sobre innovació en carreteres que el portal digital El Confidencial va acabar portant al seu web en un article publicat a mitjan desembre. Altres mitjans que s'han fet eco de les activitats desenvolupades per aquest grup de treball són El Nou Dia, Radi Sant Joan – Cultura Capital i El País (Foto: ICS/Depositphoto).

La justícia confirma que les professions d'enginyer tècnic estan vinculades a l'especialitat cursada

 

depositphotos 163611610 s-2019

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) s'alinea amb una tendència ja marcada anteriorment per altres sentències del Tribunal Suprem i confirma que l'exercici de la professió dels enginyers tècnics es troba exclusivament circumscrit a l'àmbit de la seva especialitat.

El passat 27 de Maig el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) notificava mitjançant la seva sentència 143/2020, d'1 d'abril, que desestimava el recurs contenciós administratiu interposat per l'Institut d'Enginyers Tècnics d'Espanya (INGETE) contra la Resolució de 2017 de la Secretaria General d'Universitats.      

Aquesta resolució feia públic l'Acord del Consell d'Universitats de 10 de maig de 2017 que ordena els ensenyaments universitaris oficials de grau.

Recurs desestimat

El recurs contenciós administratiu interposat per INGETE tenia com a objectiu que l'exercici de les professions d'Enginyer Tècnic no estigués vinculat a l'àmbit d'una especialitat concreta. INGETE pretenia, aprofitant el canvi del marc de titulacions que es va produir com a desenvolupament del procés de Bolonya, que no s'establís una relació directa entre les especialitats de les enginyeries tècniques i els títols oficials de grau.

La sentència 143/2020, d'1 d'abril ha deixat clar que no es pot induir a error sobre les professions a les quals habilita cada títol. Així, per exemple, un títol de grau que habilita per a exercir com a enginyer tècnic en una concreta especialitat no pot induir a pensar que també habilita per a exercir en totes les especialitats, que és el que es pretenia amb el recurs d'INGETE.

Fonaments de dret

El TSJM indica en un dels fonaments de dret de la sentència que "la qüestió de fons a debat està reiteradament resolta pels nostres Tribunals en sentit contrari al recurs actor". Es ratifica així que la normativa vigent a Espanya circumscriu l'exercici de la professió d'enginyer tècnic a l'àmbit de l'especialitat cursada.

La normativa de titulacions universitàries a Espanya ha determinat l'equivalència entre els títols antics pre-Bolonya i els actuals. Així, estableix que els antics títols d'Enginyer tenen nivell de màster i els d'enginyer tècnic nivell de grau.

Hi ha un marc de titulacions espanyol (MECES) i un europeu (EQF). Aquest últim té com a objecte relacionar entre  els marcs acadèmics de cada estat membre, a través de les correspondències entre els diferents nivells. En el cas d'Espanya, els títols d'Enginyer i de Màster té nivell 3 MECES i nivell 7 EQF, mentre que els títols de grau tenen nivells 2 i 6.

Les professions regulades a Espanya no han canviat. Només van canviar en el seu moment els títols universitaris per a accedir a aquestes. A més, existeix una normativa molt clara que regula amb quin títol es pot accedir a cada professió.

En resum, amb la sentència del TSJM s'ha reconegut i marcat una clara diferència entre, d'una banda, les professions d'enginyer tècnic (de telecomunicació, industrial, mines, etc.) en les seves diferents especialitats dins de cada branca, i que es corresponen amb títols d'especialistes en cada matèria concreta (nivell de grau), i d'altra banda, les professions d'enginyeria, que es correspon amb un títol generalista i multidisciplinari amb atribucions completes en cada branca (nivell de màster). (Foto: ICS/Deposiphoto).